Secret Queen Makers

SQM Teaser & OST

تیزر و بخشی از او اس تی وب درامای “ملکه ساز های اسرار امیز”

تیزر ورژن ۶۰ثانیه ای/زیرنویس انگلیسی

تیزر ورژن ۳۰ ثانیه ای/زیرنویس انگلیسی

بخشی از او اس تی/اهنگ کامل ۱۲ ژوئن منتشر میشه