کار های تبلیغاتی لی جونگی/Advertising

کلیپ های تبلیغاتی جونگی در اینجا قرار میگیره اگه  لینک ها مشکل داشت همین جا خبر بدید

I-audio -2004

۱ (۴)

دانلود

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

تبلیغ آب انار (Pomegranate-2006)

۳ (۶)

تبلیغ اول

تبلیغ دوم

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Anycall Samsung – 2006

۳ (۱)

دانلود

*******************

۲ (۹)

دانلود

*******************

۳d (6)

دانلود

*******************

۲ (۳)

دانلود

*******************

maxresdefault

دانلود

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Giordano – 2006

۴ (۲)p

دانلود

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Lacvert – 2006

۰ (۱)

دانلود

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

VOV – 2008

۳ (۱)

دانلود

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

مک دونالد(Mcdonald-2008)

۱ (۸)

دانلود

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Pepsi – 2009

۲ (۲)

دانلود