خانه / News (صفحه 40)

News

“SCHOLAR WHO WALKS THE NIGHT” SECOND TEASER

اینم متن گفتگو ها توی تیزر دوم

029

کیم سونگ یئول:من عادت دارم…

یانگ سان:ناخواسته… اگه ب.و.س.ه اتفاق بیوفته اون رو احساس می کنی

سونگ یئول: من به خون عزیزانم میل دارم

من می کشمت.

سونگ یئول:میونگ هی

سونگ یئول:دندان های نیشم رو توی گردن عشقم فروکردم

Gwi:اون در نهایت طعمه رو می گیره

یانگ سان:امید به مردم.

جهانی که من دربارش صحبت می کنم.

سونگ یئول:اون بچه از من چی داره؟

من ازت محافظت می کنم

یانگ سان:چرا اونکارو انجام دادی؟

سونگ یئول:چون تو خوشگلی